Giỏ hàng

Đ𝒖̛𝒂 𝒆𝒎 𝒗𝒆̂̀ 𝒒𝒖𝒆̂ . Đ𝒖̛𝒂 𝒆𝒎 𝒓𝒂 đ𝒐̂̀𝒏𝒈...

𝐂𝐨́ đ𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗴𝗶̀ 𝘁𝗵𝘂́ 𝘃𝗶̣ 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝘁𝘂𝗮̂̀𝗻 𝗵𝗼̣𝗰 𝘁𝗶̀𝗺 𝗵𝗶𝗲̂̉𝘂 𝘃𝗲̂̀ 𝗺𝗶𝗲̂̀𝗻 đ𝗼̂̀𝗻𝗴 𝗯𝗮̆̀𝗻𝗴 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐚́𝐜 𝐞𝐦 𝐛𝐞́ 𝐋𝐚 𝐂𝐚𝐬𝐚?Khám phá bao điều mới lạ, cảnh quan miền quê vùng đồng bằng được thu bé lại qua mô...

🌳 𝐂𝐨́ đ𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗴𝗶̀ 𝘁𝗵𝘂́ 𝘃𝗶̣ 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝘁𝘂𝗮̂̀𝗻 𝗵𝗼̣𝗰 𝘁𝗶̀𝗺 𝗵𝗶𝗲̂̉𝘂 𝘃𝗲̂̀ 𝗺𝗶𝗲̂̀𝗻 đ𝗼̂̀𝗻𝗴 𝗯𝗮̆̀𝗻𝗴 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐚́𝐜 𝐞𝐦 𝐛𝐞́ 𝐋𝐚 𝐂𝐚𝐬𝐚?

🌾Khám phá bao điều mới lạ, cảnh quan miền quê vùng đồng bằng được thu bé lại qua mô hình Nông Trại, có Vườn, có Ao và Chuồng nuôi để chúng con được trải nghiệm:

🥕 Xuống vườn trồng mấy luống rau củ...

🐖 Chăn nuôi vài đàn gà, bò, lợn là vật nuôi gần gũi trong nông trại...

🐟 Bắt con cua, con cá trong ao nhỏ xinh, loay hoay bỏ vào lồng...

𝑴𝒐̂̃𝒊 𝒕𝒓𝒂̉𝒊 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒉𝒐̣𝒄 𝒕𝒂̣̂𝒑, 𝒗𝒖𝒊 𝒄𝒉𝒐̛𝒊 𝒄𝒖̉𝒂 𝒄𝒂́𝒄 𝒃𝒂̣𝒏 𝒏𝒉𝒐̉ 𝒕𝒂̣𝒊 𝑳𝒂 𝑪𝒂𝒔𝒂 đ𝒆̂̀𝒖 𝒂̂̉𝒏 𝒄𝒉𝒖̛́𝒂 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒎𝒐̛́𝒊 𝒎𝒆̉,𝒕𝒉𝒖́ 𝒗𝒊̣ 𝒗𝒂̀ 𝒉𝒂̂́𝒑 𝒅𝒂̂̃𝒏, 𝒌𝒉𝒐̛𝒊 𝒈𝒐̛̣𝒊 𝒕𝒊𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒄𝒉𝒖̉ đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒉𝒐̣𝒄 𝒕𝒂̣̂𝒑 𝒗𝒂̀ 𝒎𝒐̛̉ 𝒓𝒂 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒂́𝒄 𝒄𝒐𝒏 𝒔𝒖̛̣ 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒖 𝒃𝒊𝒆̂́𝒕 𝒗𝒂̀ 𝒈𝒂̆́𝒏 𝒌𝒆̂́𝒕 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒗𝒂̣𝒏 𝒗𝒂̣̂𝒕 𝒙𝒖𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒂𝒏𝒉.

 

 

Facebook Youtube Top