Giỏ hàng

Ghi dấu trong tim...

 ️🎉 Vậy là một năm học nữa tại Ngôi nhà La Casa đã khép lại, Chương trình Tổng kết năm học 2023-2024 với chủ đề "SHINE YOUR WAY" là những giây phút lắng đọng và ý nghĩa để các con, ba mẹ và các thầy cô giáo cùng nhau tận hưởng thành quả của ...
 
️🎉 Vậy là một năm học nữa tại Ngôi nhà La Casa đã khép lại, Chương trình Tổng kết năm học 2023-2024 với chủ đề "SHINE YOUR WAY" là những giây phút lắng đọng và ý nghĩa để các con, ba mẹ và các thầy cô giáo cùng nhau tận hưởng thành quả của năm học tuyệt vời vừa qua, cùng nghe các con kể về những ước mơ, tỏa sáng theo cách riêng của mình và cùng nhau kỷ niệm một mốc trưởng thành quan trọng của các con học sinh sinh năm 2018.
 
❣️ Chặng đường vừa qua cũng chính là chặng đường thăng trầm trong 5 năm xây dựng và phát triển của Ngôi nhà La Casa, thực sự là mối nhân duyên để chúng ta, những PHỤ HUYNH NHIỆT THÀNH và những NGƯỜI LÀM GIÁO DỤC TÂM HUYẾT có thể gặp nhau tại nơi đây để cùng nhau gắn kết vì sự phát triển của các con thân yêu!
 
❣️ La Casa xin được chia sẻ lại những trăn trở trong bức Thư ngỏ mà những người sáng lập La Casa đã gửi tới các ba mẹ từ những ngày đầu thành lập:
 
🌟 “𝐶ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 – 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑙𝑎̣̂𝑝 𝐿𝑎 𝐶𝑎𝑠𝑎 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑐ℎ𝑜𝑜𝑙 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 đ𝑎̃ 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑜̛̉ 𝑣𝑖̣ 𝑡𝑟𝑖́ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑞𝑢𝑦́ 𝑣𝑖̣: 𝑇𝑟𝑎̉𝑖 𝑞𝑢𝑎 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝑏𝑎̣̂𝑐 𝑐𝑎̉𝑚 𝑥𝑢́𝑐, 𝑡𝑢̛̀ 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑎̆́𝑐 𝑡ℎ𝑖𝑒̂𝑛𝑔 𝑙𝑖𝑒̂𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖 𝑐𝑜𝑛 𝑐ℎ𝑎̀𝑜 đ𝑜̛̀𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑘𝑖𝑒̂́𝑛 𝑞𝑢𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ, ℎ𝑜̀𝑎 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑣𝑎̀𝑜 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑐𝑜𝑛.
 
🌟 𝐶ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑟𝑎̆̀𝑛𝑔, đ𝑒̂̉ 𝑞𝑢𝑦́ 𝑣𝑖̣ 𝑡𝑟𝑎𝑜 𝑔𝑢̛̉𝑖 đ𝑢̛́𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑦𝑒̂𝑢 đ𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎𝑖 đ𝑜𝑎̣𝑛 𝑣𝑎̀𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑠𝑢̛̣ 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 đ𝑒̂́𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑚𝑜̂𝑖 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑑𝑒̂̃ 𝑑𝑎̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢́𝑡 𝑛𝑎̀𝑜! 𝑃ℎ𝑢̣ ℎ𝑢𝑦𝑛ℎ 𝑠𝑒̃ 𝑡𝑢̛̣ ℎ𝑜̉𝑖 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑔𝑖𝑎́𝑜 𝑑𝑢̣𝑐 𝑛𝑎̀𝑜 𝑠𝑒̃ 𝑙𝑎̀ 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡? 𝐿𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑐𝑜́ 𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛? 𝐿𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑔𝑖𝑢̛̃ đ𝑢́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑚 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑡𝑜̂́𝑡 đ𝑒̣𝑝 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑝ℎ𝑢̣ ℎ𝑢𝑦𝑛ℎ?... 𝑁ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐𝑎̂𝑢 ℎ𝑜̉𝑖 đ𝑜́ 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑙𝑎̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐𝑎̂𝑢 ℎ𝑜̉𝑖 𝑚𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑘𝑖𝑒̂́𝑚 𝑡𝑖̀𝑚 𝑐ℎ𝑜 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 đ𝑢̛́𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑠𝑢𝑜̂́𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑛𝑎̆𝑚 𝑞𝑢𝑎. Đ𝑖𝑒̂̀𝑢 đ𝑜́ đ𝑎̃ 𝑡ℎ𝑜̂𝑖 𝑡ℎ𝑢́𝑐 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 ℎ𝑎̀𝑛ℎ đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑜̛́𝑖 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑎̂𝑢 𝑡𝑟𝑎̉ 𝑙𝑜̛̀𝑖 𝑡ℎ𝑜̉𝑎 đ𝑎́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣̂𝑐 𝑝ℎ𝑢̣ ℎ𝑢𝑦𝑛ℎ 𝑞𝑢𝑎 𝑚𝑎́𝑖 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝐿𝑎 𝐶𝑎𝑠𝑎 𝑛𝑎̀𝑦.”
 
🌟 𝑸𝒖𝒂̉ 𝒕𝒉𝒂̣̂𝒕, “𝑳𝒂 𝑪𝒂𝒔𝒂 – 𝑵𝒈𝒐̂𝒊 𝒏𝒉𝒂̀ 𝑯𝒂̣𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒖́𝒄” đ𝒖́𝒏𝒈 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒕𝒆̂𝒏 𝒈𝒐̣𝒊 𝒄𝒖̉𝒂 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 đ𝒂̃ 𝒍𝒂̀ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒏𝒈𝒐̂𝒊 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒏𝒉𝒐̉ 𝒄𝒉𝒖̛́𝒂 đ𝒖̛̣𝒏𝒈 𝒕𝒊̀𝒏𝒉 𝒚𝒆̂𝒖 𝒍𝒐̛́𝒏 𝒍𝒂𝒐 𝒕𝒖̛̀ 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂̂̀𝒚, 𝒄𝒐̂ 𝒈𝒊𝒂́𝒐 𝒍𝒖𝒐̂𝒏 𝒔𝒂̆̃𝒏 𝒔𝒂̀𝒏𝒈 𝒍𝒂𝒏 𝒕𝒐̉𝒂 𝒔𝒖̛̣ 𝒉𝒂̣𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒖́𝒄 𝒄𝒖̉𝒂 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 đ𝒐̂́𝒊 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒄𝒐𝒏 𝒕𝒓𝒆̉. 𝑴𝒐̣̂𝒕 𝒏𝒈𝒐̂𝒊 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒕𝒉𝒖̛́ 𝒉𝒂𝒊 𝒎𝒂̀ 𝒑𝒉𝒖̣ 𝒉𝒖𝒚𝒏𝒉, 𝒈𝒊𝒂́𝒐 𝒗𝒊𝒆̂𝒏, 𝒕𝒓𝒆̉ 𝒏𝒉𝒐̉ đ𝒆̂̀𝒖 𝒄𝒂̉𝒎 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒐̂𝒊 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒎𝒂̀ 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 đ𝒂𝒏𝒈 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒔𝒖̛̣ 𝒕𝒐̂𝒏 𝒕𝒓𝒐̣𝒏𝒈, 𝒚𝒆̂𝒖 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈, 𝒈𝒂̂̀𝒏 𝒈𝒖̃𝒊, 𝒄𝒉𝒂𝒏 𝒉𝒐̀𝒂.
 
🌟 𝑳𝒂 𝑪𝒂𝒔𝒂 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒕𝒂̂𝒎 𝒉𝒖𝒚𝒆̂́𝒕 𝒄𝒖̉𝒂 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 đ𝒂̃ 𝒄𝒐́ 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒃𝒖̛𝒐̛́𝒄 đ𝒊 𝒄𝒉𝒂̆́𝒄 𝒄𝒉𝒂̆́𝒏, 𝒌𝒉𝒂̆̉𝒏𝒈 đ𝒊𝒏𝒉 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒄𝒉𝒂̂́𝒕 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒈𝒊𝒂́𝒐 𝒅𝒖̣𝒄 𝒄𝒖̉𝒂 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈. 𝑽𝒂̀ 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒐̂𝒊 𝒄𝒖̃𝒏𝒈 𝒔𝒆̃ 𝒕𝒊𝒆̂́𝒑 𝒕𝒖̣𝒄 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒄𝒐̂́ 𝒈𝒂̆́𝒏𝒈 𝒉𝒐̛𝒏 𝒏𝒖̛̃𝒂 đ𝒆̂̉ 𝒎𝒂𝒏𝒈 đ𝒆̂́𝒏 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒃𝒂̀𝒊 𝒉𝒐̣𝒄 𝒕𝒉𝒖́ 𝒗𝒊̣, 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒌𝒚̃ 𝒏𝒂̆𝒏𝒈 𝒕𝒐𝒂̀𝒏 𝒅𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒈𝒊𝒖́𝒑 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒂́𝒄 𝒄𝒐𝒏 𝒑𝒉𝒂́𝒕 𝒕𝒓𝒊𝒆̂̉𝒏, 𝒉𝒂̣𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒖́𝒄 𝒗𝒂̀ 𝒃𝒊̀𝒏𝒉 𝒂𝒏 𝒎𝒐̂̃𝒊 𝒏𝒈𝒂̀𝒚. 𝑳𝒖𝒐̂𝒏 𝒈𝒊𝒖̛̃ đ𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒂𝒎 𝒌𝒆̂́𝒕 𝒄𝒖̉𝒂 𝒎𝒊̀𝒏𝒉, 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒐̂𝒊 𝒔𝒆̃ 𝒍𝒂̀𝒎 𝒈𝒊𝒂́𝒐 𝒅𝒖̣𝒄 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒕𝒂̂́𝒕 𝒄𝒂̉ 𝑺𝑼̛̣ 𝑻𝑼̛̉ 𝑻𝑬̂́ 𝒙𝒖𝒂̂́𝒕 𝒑𝒉𝒂́𝒕 𝒕𝒖̛̀ 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒕𝒓𝒂́𝒊 𝒕𝒊𝒎 𝒎𝒊̀𝒏𝒉!
 
Một lần nữa, Ban Điều hành nhà trường và các thầy cô cảm ơn các bậc Phụ huynh thật nhiều vì một năm học thành công. La Casa thật biết ơn ba mẹ và gia đình các con với những giây phút chúng ta bên nhau cùng nhìn về một hướng vì sự phát triển của con trẻ!

 

 
Facebook Youtube Top