Giỏ hàng

𝑪𝒐𝒏 𝒕𝒉𝒂̂́𝒚 𝒉𝒐𝒂 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒏𝒖̣ 𝒄𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒖̉𝒂 𝒎𝒆̣. 𝑪𝒐𝒏 𝒕𝒉𝒂̂́𝒚 𝒍𝒂́ 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒎𝒂̀𝒖 𝒂́𝒐 𝒄𝒖̉𝒂 𝒄𝒉𝒂....

Một trong những biến chuyển của thế giới tự nhiên rõ rệt nhất trong suốt 4 mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông là hệ thực vật. Hiện diện xung quanh các bạn nhỏ là vườn hoa xuân, là lộc non trồi biếc, cỏ cây thay áo mới. Bởi thế trong tháng vừa qua chủ đề T...

🌏 Một trong những biến chuyển của thế giới tự nhiên rõ rệt nhất trong suốt 4 mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông là hệ thực vật. Hiện diện xung quanh các bạn nhỏ là vườn hoa xuân, là lộc non trồi biếc, cỏ cây thay áo mới. Bởi thế trong tháng vừa qua chủ đề THỰC VẬT được lựa chọn, chắt lọc và xây dựng thành hệ thống bài học, hoạt động trải nghiệm cho các em bé tại La Casa.

🌏 Mỗi tuần học, từng bài học cứ theo con sống động và yêu thương đến vậy. Đây mới chỉ là những trải nghiệm đầu đời, nhưng đã khơi gợi và mở ra cho các con sự hiểu biết và gắn kết với vạn vật xung quanh. Những điều trái tim trẻ thơ chạm tới sẽ còn nuôi lớn những ước mơ của tương lai.

“𝑇𝑟𝑖 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑡𝑟𝑒̉ đ𝑎̣𝑡 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑜́ 𝑡𝑖́𝑛ℎ 𝑡𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑣𝑎̀ ℎ𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔; 𝑡𝑟𝑖́ 𝑡𝑢𝑒̣̂ 𝑡𝑟𝑒̉ 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑛𝑒̂𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑣𝑖̀ 𝑡𝑎̂̀𝑚 𝑛ℎ𝑖̀𝑛 𝑣𝑒̂̀ 𝑠𝑢̛̣ 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑎̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑒̂̉ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑡𝑟𝑒̉, 𝑣𝑎̀ ℎ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢́ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡𝑟𝑒̉ 𝑙𝑎𝑛 𝑡𝑜̛́𝑖 𝑣𝑎̣𝑛 𝑣𝑎̣̂𝑡, 𝑣𝑖̀ 𝑣𝑎̣𝑛 𝑣𝑎̣̂𝑡 đ𝑒̂̀𝑢 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑛𝑜̂́𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑜́ 𝑐ℎ𝑜̂̃ đ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑣𝑢̃ 𝑡𝑟𝑢̣ 𝑚𝑎̀ 𝑡𝑎̂𝑚 𝑡𝑟𝑖́ 𝑡𝑟𝑒̉ đ𝑎̃ 𝑙𝑎̂́𝑦 𝑙𝑎̀𝑚 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚”. – 𝑀𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑖

 

Facebook Youtube Top